FORRETNINGSBETINGELSER

Generelle forretningsbetingelser for K1 translations
Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler, mundtlige og skriftlige, som indgås mellem K1 translations og kunden.

Kundens forpligtelser
Kunden skal på det aftalte tidspunkt stille alt nødvendigt og relevant materiale til rådighed for K1 translations udførelse af opgaven.

K1 translations forpligtelser
K1 translations leverer den aftalte opgave inden for den aftalte deadline til den aftalte pris.

Betaling uden for normal arbejdstid og hastetillæg
For opgaver, der skal udføres med under 24 timers varsel, eller med så kort deadline og/eller varsel, at K1 translations er nødsaget til at tage aftentimer og/eller weekender i brug, er K1 translations berettiget til at tillægge et hastegebyr på minimum 50%. Det specifikke hastegebyr fastsættes ud fra K1 translations’ vurdering af den nødvendige overarbejdstid i forbindelse med den specifikke opgave, og kunden informeres herom i forbindelse med aftalens indgåelse.

Ændring eller aflysning af opgave
Såfremt kunden markant reducerer opgavens omfang, markant ændrer tidspunktet for opgavens udførelse eller aflyser hele opgaven mindre end 48 timer før det aftale tidspunkt for levering af opgavematerialet, er K1 translations berettiget til at fakturere kunden 50% af den aftalte eller forventede pris. Hvis opgavens omfang viser sig at være markant større end det aftalte, genforhandles den aftalte deadline og prisen justeres i overensstemmelse hermed.

Fakturering
Opgaver faktureres samlet efter aflevering, medmindre andet aftales i forbindelse med den enkelte opgave. Betalingsfrister og vilkår fremgår af fakturaen.

Tavshedspligt
Kirsten Stadil Bose og dermed K1 translations er underlagt Translatørloven og har derfor tavshedspligt i forhold til kundens materiale. Alle oplysninger, som K1 translations får kendskab til i forbindelse med en opgave, behandles fortroligt, og alt materiale opbevares sikkert og forsvarligt. Tavshedspligten gælder også efter opgavens fuldførelse.

Erstatningsansvar
K1 translations er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af K1 translations. K1 translations kan dog under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, tab af goodwill, produktionstab og lignende, og erstatningsansvaret er begrænset til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til, at kravet rejses. K1 translations er dækket af en professionel ansvarsforsikring i forbindelse med bekræftede oversættelser.

Force majeure
Såfremt K1 translations ikke er i stand til at levere den aftalte opgave som følge af forhold, der ligger uden for K1 translations’ kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strømsvigt, sygdom og lignende, skal K1 translations være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe situationen består. K1 translations kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, kunden måtte lide som følge af ovennævnte og lignende situationer.

Senest opdateret 6. marts 2015